B120-ศูนย์วิทยาศาสตร์ จำนวน 20 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์  


 


 


 


 


ED 149,B120
C005
C002
ED 149,B120
C005
C002
ED 149,B120
C005
C002
 


 


อังคาร AR CO7,B120
C047
r301,r401
AR CO7,B120
C047
r301,r401
 


 


 


ED W09,B120
C053
0034
ED W09,B120
C053
0034
ED W09,B120
C053
0034
 


 


พุธ SE S36,B120
C061
S302
SE S36,B120
C061
S302
SE S36,B120
C061
S302
 


 


ED 149,B120
C005
C001
ED 149,B120
C005
C001
ED 149,B120
C005
C001
 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


SE S36,B120
C061
s301
SE S36,B120
C061
s301
SE S36,B120
C061
s301
 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


ED 140,B120
C053
B005
ED 140,B120
C053
B005
ED 140,B120
C053
B005
 


 ====== รายวิชา =====
ED 149 วท 082278 สรีรวิทยาการกีฬา และการออกกำลังกาย
AR CO7 การจัดการศูนย์สุขภาพ
ED W09 พล 031008 กีฬาลีลาศ
SE S36 วท081008 การบริหารกาย
ED 140 พล031134 ทักษะและการสอนกีฬาแอโรบิกดานซ์
====== อาจารย์ ======
C005 ดร. สมชาย กุลโสภิต
C047 อาจารย์ นรินทร์ แสงศรีจันทร์
C053 อาจารย์กุลชาดา ศรีใส
C061 อาจารย์เดิมพัน บริบูรณ์
===== ห้องเรียน ======
B120 ศูนย์วิทยาศาสตร์
====== นักศึกษา ======
C002 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302
r301 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
r401 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
0034 พล031008 กีฬ่าลีลาศ Sec.1
S302 วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302
C001 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
s301 วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
B005 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201