B121-โดมบาส1 จำนวน 12 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์ ED Y04,B121
C047
0053
ED Y04,B121
C047
0053
ED Y04,B121
C047
0053
 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


ED 147,B121
C047,C004
C024
C001,C002
C007,C003
C005,C004
ED 147,B121
C047,C004
C024
C001,C002
C007,C003
C005,C004
ED 147,B121
C047,C004
C024
C001,C002
C007,C003
C005,C004
 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED Y04,B121
C047
0127
ED Y04,B121
C047
0127
ED Y04,B121
C047
0127
 


 


SE S26,B121
C047,C110
s201
SE S26,B121
C047,C110
s201
SE S26,B121
C047,C110
s201
 


 ====== รายวิชา =====
ED Y04 พล 043024 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาบาสเกตบอล
ED 147 พล 072020 ค่ายพักแรม
SE S26 บาสเกตบอล+วอลเลย์บอล
====== อาจารย์ ======
C047 อาจารย์ นรินทร์ แสงศรีจันทร์
C004 ผศ. ชัยพร แก้ววิวัฒน์
C024 อาจารย์จารึก วาสนสมพงษ์
C110 อาจารย์วิฑูรย์ โพธิ์ทิพย์
===== ห้องเรียน ======
B121 โดมบาส1
====== นักศึกษา ======
0053 พล042008 บาสเกตบอล 2 Sec.1
C001 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
C002 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302
C007 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
C003 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302
C005 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 304
C004 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 303
0127 พล042008 บาสเกตบอล 2 Sec.2
s201 วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201