B122-โดมบาส2 จำนวน 9 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์ ED Y06,B122
C065
0079
ED Y06,B122
C065
0079
ED Y06,B122
C065
0079
 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED Y06,B122
C065
0080
ED Y06,B122
C065
0080
ED Y06,B122
C065
0080
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


ED Y06,B122
C005
0081
ED Y06,B122
C005
0081
ED Y06,B122
C005
0081
 


 ====== รายวิชา =====
ED Y06 พล 043029 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาวอลเลย์บอล
====== อาจารย์ ======
C065 อาจารย์ ธนกร ปัญญาวงศ์
C005 ดร. สมชาย กุลโสภิต
===== ห้องเรียน ======
B122 โดมบาส2
====== นักศึกษา ======
0079 พล043029 กลวิธีการฝึกฯ วอลเลย์บอล Sec.1
0080 พล043029 กลวิธีการฝึกฯ วอลเลย์บอล Sec.2
0081 พล043029 กลวิธีการฝึกฯ วอลเลย์บอล Sec.3