B123-ลานหน้าอาคารมาร์ติน/วัดฟ้าฮ่าม จำนวน 3 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


ED W23,B123
C113
0049
ED W23,B123
C113
0049
ED W23,B123
C113
0049
 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED W23 พล 031051 เรือพาย
====== อาจารย์ ======
C113 อาจารย์ยุทธการ ขาววรรณา
===== ห้องเรียน ======
B123 ลานหน้าอาคารมาร์ติน/วัดฟ้าฮ่าม
====== นักศึกษา ======
0049 พล031051 เรือพาย Sec.1