B128-โดมบาส1-1 จำนวน 3 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


AR CO8,B128
0135
r301,t301
AR CO8,B128
0135
r301,t301
AR CO8,B128
0135
r301,t301
 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR CO8 ค่ายพักแรม
====== อาจารย์ ======
0135 อ.นรินทร์ แสงศรีจันทร์ คณะ 1
===== ห้องเรียน ======
B128 โดมบาส1-1
====== นักศึกษา ======
r301 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
t301 นันทนาการเชิงพาณิชย์ ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301