B129-โดมบาส1-1-1 จำนวน 3 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


SE S39,B129
0136
s401
SE S39,B129
0136
s401
SE S39,B129
0136
s401
 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE S39 พล072020 ค่ายพักแรม
====== อาจารย์ ======
0136 อ.นรินทร์ แสงศรีจันทร์ คณะ 2
===== ห้องเรียน ======
B129 โดมบาส1-1-1
====== นักศึกษา ======
s401 วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401