C002-พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302 จำนวน 30 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์ ED 144,6613
C014
C002
ED 144,6613
C014
C002
ED 144,6613
C014
C002
ED 144,6613
C014
C002
 


ED 149,B120
C005
C002
ED 149,B120
C005
C002
ED 149,B120
C005
C002
 


 


อังคาร ED 143,8813
C122,C148
C002
ED 143,8813
C122,C148
C002
ED 143,8813
C122,C148
C002
ED 143,8813
C122,C148
C002
 


ED 147,B121
C047,C004
C024
C001,C002
C007,C003
C005,C004
ED 147,B121
C047,C004
C024
C001,C002
C007,C003
C005,C004
ED 147,B121
C047,C004
C024
C001,C002
C007,C003
C005,C004
 


 


พุธ ED U05,9915
C064
C001,C002
ED U05,9915
C064
C001,C002
ED U05,9915
C064
C001,C002
ED U05,9915
C064
C001,C002
 


ED 145,B114
C114
C002
ED 145,B114
C114
C002
ED 145,B114
C114
C002
 


 


พฤหัสบดี ED 146,6612
C084
C002
ED 146,6612
C084
C002
ED 146,6612
C084
C002
 


 


ED 126,B105
C105
C002
ED 126,B105
C105
C002
ED 126,B105
C105
C002
 


 


ศุกร์  


ED 000,8816
C006
C002
ED 148,8811
C012,C112
C002
ED 148,8811
C012,C112
C002
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED 144 กศ 023013 การจัดการเรียนรู้
ED 149 วท 082278 สรีรวิทยาการกีฬา และการออกกำลังกาย
ED 143 กศ 013008 ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู
ED 147 พล 072020 ค่ายพักแรม
ED U05 กศ 053005 จิตวิทยาสำหรับครู
ED 145 พล 041056 ทักษะและการสอนกีฬากระบี่กระบอง
ED 146 ศท012010 วาทการ
ED 126 พล 041056 ทักษะและการสอนกีฬาเซปักตะกร้อ
ED 000 ชั่วโมง HomeRoom
ED 148 พล013019 การประเมินผลทางพลศึกษา
====== อาจารย์ ======
C014 รศ. สุดยอด ชมสะห้าย
C005 ดร. สมชาย กุลโสภิต
C122 อ.วสันต์ เต็งกวน
C148 อ.พิเศษภาษาไทย 1
C047 อาจารย์ นรินทร์ แสงศรีจันทร์
C004 ผศ. ชัยพร แก้ววิวัฒน์
C024 อาจารย์จารึก วาสนสมพงษ์
C064 อาจารย์ ณภัค อุทัยมณีรัตน์
C114 อาจารย์เศรษฐโชค สิริภักดีกุล
C084 อาจารย์ลักษณาพร ปัญญาวงค์
C105 อาจารย์ฐิติมา ผ่องผึ้ง
C006 อาจารย์ วัฒนา สุริยจันทร์
C012 รศ. ชูระวี สุริยจันทร์
C112 อาจารย์สรายุธ สมบูรณ์
===== ห้องเรียน ======
6613 ห้องเรียน
B120 ศูนย์วิทยาศาสตร์
8813 ห้องเรียน
B121 โดมบาส1
9915 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 120 คน (915-916)
B114 ลานหน้าอาคารมาร์ติน1 (เหนือ)
6612 ห้องเรียน
B105 สนามตะกร้อ
8816 ห้องเรียน
8811 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
====== นักศึกษา ======
C002 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302
C001 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
C007 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
C003 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302
C005 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 304
C004 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 303