C003-พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302 จำนวน 31 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์ ED 203,3302
C077
C003
ED 203,3302
C077
C003
ED 203,3302
C077
C003
ED 203,3302
C077
C003
 


ED 132,9912
C110
C003
ED 132,9912
C110
C003
ED 132,9912
C110
C003
 


 


อังคาร ED 137,6612
C021,C079
C007,C003
ED 137,6612
C021,C079
C007,C003
ED 137,6612
C021,C079
C007,C003
 


 


ED 147,B121
C047,C004
C024
C001,C002
C007,C003
C005,C004
ED 147,B121
C047,C004
C024
C001,C002
C007,C003
C005,C004
ED 147,B121
C047,C004
C024
C001,C002
C007,C003
C005,C004
 


 


พุธ ED 108,B110
C009
C003
ED 108,B110
C009
C003
ED 108,B110
C009
C003
 


 


ED 146,8812
C084
C003
ED 146,8812
C084
C003
ED 146,8812
C084
C003
 


 


พฤหัสบดี ED 316,9915
C064
C007,C003
ED 316,9915
C064
C007,C003
ED 316,9915
C064
C007,C003
ED 316,9915
C064
C007,C003
 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED 110,B114
C024,C114
C003
ED 110,B114
C024,C114
C003
ED 110,B114
C024,C114
C003
ED 000,2203
C104
C003
 


ED 143,8811
C122,C148
C003
ED 143,8811
C122,C148
C003
ED 143,8811
C122,C148
C003
ED 143,8811
C122,C148
C003
 ====== รายวิชา =====
ED 203 กศ 042007 การวัดและการประเมินผลการศึกษา
ED 132 วท 082273 สรีรวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกาย
ED 137 เลือก 1 วิชา คอมพิวเตอร์ทั่วไป + การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปฯ
ED 147 พล 072020 ค่ายพักแรม
ED 108 พล 032125 ทักษะและการสอนกีฬายิมนาสติก
ED 146 ศท012010 วาทการ
ED 316 กศ 052008 จิตวิทยาสำหรับครู
ED 110 พล 072085 ทักษะและการสอนเกมและเกมนำ
ED 000 ชั่วโมง HomeRoom
ED 143 กศ 013008 ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู
====== อาจารย์ ======
C077 ดร. สุธีรา ราษฎรินทร์
C110 อาจารย์วิฑูรย์ โพธิ์ทิพย์
C021 ผศ.ดร. สุรพล วงษ์สถิตย์
C079 อาจารย์ ณัฐพล นันทภาณุวัฒน์
C047 อาจารย์ นรินทร์ แสงศรีจันทร์
C004 ผศ. ชัยพร แก้ววิวัฒน์
C024 อาจารย์จารึก วาสนสมพงษ์
C009 อาจารย์ ชุมพล วงศ์คำจันทร์
C084 อาจารย์ลักษณาพร ปัญญาวงค์
C064 อาจารย์ ณภัค อุทัยมณีรัตน์
C114 อาจารย์เศรษฐโชค สิริภักดีกุล
C104 อาจารย์กัลลิกา นาคะพงษ์
C122 อ.วสันต์ เต็งกวน
C148 อ.พิเศษภาษาไทย 1
===== ห้องเรียน ======
3302 ห้องคอมพิวเตอร์
9912 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 200 คน (912-914)
6612 ห้องเรียน
B121 โดมบาส1
B110 โรงยิมยิมนาสติก
8812 ห้องเรียน
9915 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 120 คน (915-916)
B114 ลานหน้าอาคารมาร์ติน1 (เหนือ)
2203 ห้องเรียน
8811 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
====== นักศึกษา ======
C003 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302
C007 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
C001 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
C002 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302
C005 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 304
C004 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 303