C004-ผศ. ชัยพร แก้ววิวัฒน์ จำนวน 16 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์  


 


 


 


ED 000,5513
C004
B001
ED S08,5513
C004
0135
ED S08,5513
C004
0135
 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


ED 147,B121
C047,C004
C024
C001,C002
C007,C003
C005,C004
ED 147,B121
C047,C004
C024
C001,C002
C007,C003
C005,C004
ED 147,B121
C047,C004
C024
C001,C002
C007,C003
C005,C004
 


 


พุธ ED 401,9912
C004
D003
ED 401,9912
C004
D003
ED 401,9912
C004
D003
ED 401,9912
C004
D003
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED 401,9912
C004
D004,C008
ED 401,9912
C004
D004,C008
ED 401,9912
C004
D004,C008
ED 401,9912
C004
D004,C008
 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


ED S08,5513
C004
0136
ED S08,5513
C004
0136
 


 


 ====== รายวิชา =====
ED 000 ชั่วโมง HomeRoom
ED S08 วท082053 สังคมวิทยาการกีฬา
ED 147 พล 072020 ค่ายพักแรม
ED 401 กศ 023002 วิชาสอนวิชาพลศึกษา
====== อาจารย์ ======
C004 ผศ. ชัยพร แก้ววิวัฒน์
C047 อาจารย์ นรินทร์ แสงศรีจันทร์
C024 อาจารย์จารึก วาสนสมพงษ์
===== ห้องเรียน ======
5513 ห้องเรียน
B121 โดมบาส1
9912 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 200 คน (912-914)
====== นักศึกษา ======
B001 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
0135 พล082053 สังคมวิทยาการกีฬา sec.1
C001 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
C002 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302
C007 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
C003 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302
C005 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 304
C004 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 303
D003 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 3 405 + 406
D004 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 4 407 + 408
C008 สุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
0136 พล082053 สังคมวิทยาการกีฬา sec.2