C005-ดร. สมชาย กุลโสภิต จำนวน 9 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์  


 


 


 


 


ED 149,B120
C005
C002
ED 149,B120
C005
C002
ED 149,B120
C005
C002
 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


ED 149,B120
C005
C001
ED 149,B120
C005
C001
ED 149,B120
C005
C001
 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


ED Y06,B122
C005
0081
ED Y06,B122
C005
0081
ED Y06,B122
C005
0081
 


 ====== รายวิชา =====
ED 149 วท 082278 สรีรวิทยาการกีฬา และการออกกำลังกาย
ED Y06 พล 043029 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาวอลเลย์บอล
====== อาจารย์ ======
C005 ดร. สมชาย กุลโสภิต
===== ห้องเรียน ======
B120 ศูนย์วิทยาศาสตร์
B122 โดมบาส2
====== นักศึกษา ======
C002 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302
C001 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
0081 พล043029 กลวิธีการฝึกฯ วอลเลย์บอล Sec.3