C006-อาจารย์ วัฒนา สุริยจันทร์ จำนวน 18 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์ ED 401,9912
C006
D001
ED 401,9912
C006
D001
ED 401,9912
C006
D001
ED 401,9912
C006
D001
 


 


 


 


 


 


อังคาร ED 401,9912
C006
D002
ED 401,9912
C006
D002
ED 401,9912
C006
D002
ED 401,9912
C006
D002
 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


ED X01,9915
C006
0051
ED X01,9915
C006
0051
ED X01,9915
C006
0051
 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


ED Y01,9915
C006
0069
ED Y01,9915
C006
0069
ED Y01,9915
C006
0069
 


 


ศุกร์  


ED 000,8816
C006
C002
 


 


 


ED Y01,9915
C006
0070
ED Y01,9915
C006
0070
ED Y01,9915
C006
0070
 


 ====== รายวิชา =====
ED 401 กศ 023002 วิชาสอนวิชาพลศึกษา
ED X01 พล 032004 กรีฑา 2
ED Y01 พล 033066 กลวิธีการฝึกและการจัดการกรีฑา
ED 000 ชั่วโมง HomeRoom
====== อาจารย์ ======
C006 อาจารย์ วัฒนา สุริยจันทร์
===== ห้องเรียน ======
9912 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 200 คน (912-914)
9915 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 120 คน (915-916)
8816 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
D001 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 1 401 + 402
D002 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 2 403 + 404
0051 พล032004 กรีฑา 2 Sec.1
0069 พล033066 กลวิธีการฝึกฯ กรีฑา Sec.1
C002 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302
0070 พล033066 กลวิธีการฝึกฯ กรีฑา Sec.2