C008-สุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401 จำนวน 11 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร ED 404,A301
C104
D004,C008
ED 404,A301
C104
D004,C008
 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ ED 402,A201
C045,C116
D004,C008
ED 402,A201
C045,C116
D004,C008
ED 402,A201
C045,C116
D004,C008
ED 402,A201
C045,C116
D004,C008
SE 000,A201
C077
C008
 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED 401,9912
C004
D004,C008
ED 401,9912
C004
D004,C008
ED 401,9912
C004
D004,C008
ED 401,9912
C004
D004,C008
 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED 404 วท 073007 สุขภาพสิ่งแวดล้อม
ED 402 กศ 023003 วิชาสอนวิชาสุขศึกษา
SE 000 ชั่วโมง HomeRoom
ED 401 กศ 023002 วิชาสอนวิชาพลศึกษา
====== อาจารย์ ======
C104 อาจารย์กัลลิกา นาคะพงษ์
C045 อาจารย์ สุนทร จันทร์พรหม
C116 อาจารย์อนุชา กิติชัยชาญ
C077 ดร. สุธีรา ราษฎรินทร์
C004 ผศ. ชัยพร แก้ววิวัฒน์
===== ห้องเรียน ======
A301 ห้องเรียนรวม เอราวัณ 4 บรรจุดได้ 120 คน
A201 ห้องเรียนรวม เอราวัณ 3 บรรจุดได้ 120 คน
9912 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 200 คน (912-914)
====== นักศึกษา ======
D004 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 4 407 + 408
C008 สุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401