C009-อาจารย์ ชุมพล วงศ์คำจันทร์ จำนวน 16 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์ ED 108,B110
C009
C007
ED 108,B110
C009
C007
ED 108,B110
C009
C007
 


 


ED 108,B110
C009
C005
ED 108,B110
C009
C005
ED 108,B110
C009
C005
 


 


อังคาร  


 


 


 


ED 000,6613
C009,C075
D004
ED 136,9912
C009,C038
C065,C050
B001,B002
B003,B004
B005
ED 136,9912
C009,C038
C065,C050
B001,B002
B003,B004
B005
ED 136,9912
C009,C038
C065,C050
B001,B002
B003,B004
B005
 


 


พุธ ED 108,B110
C009
C003
ED 108,B110
C009
C003
ED 108,B110
C009
C003
 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


ED 108,B110
C009
C004
ED 108,B110
C009
C004
ED 108,B110
C009
C004
 


 ====== รายวิชา =====
ED 108 พล 032125 ทักษะและการสอนกีฬายิมนาสติก
ED 000 ชั่วโมง HomeRoom
ED 136 เลือก 1 วิชา ทักษะการเรียนรู้และแก้ปัญหา+ การเสริมสร้างบุคลิกภาพและพัฒนาตน
====== อาจารย์ ======
C009 อาจารย์ ชุมพล วงศ์คำจันทร์
C075 อาจารย์ โชคชัย ปัญญาคำ
C038 อาจารย์พิมภา อิ่มสำราญรัชต์
C065 อาจารย์ ธนกร ปัญญาวงศ์
C050 อาจารย์กาญจนา รัตนประชารมย์
===== ห้องเรียน ======
B110 โรงยิมยิมนาสติก
6613 ห้องเรียน
9912 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 200 คน (912-914)
====== นักศึกษา ======
C007 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
C005 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 304
D004 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 4 407 + 408
B001 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
B002 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
B003 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203
B004 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 204
B005 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
C003 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302
C004 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 303