C012-รศ. ชูระวี สุริยจันทร์ จำนวน 5 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


ED 000,2203
C012
C001
 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED 148,8811
C012,C112
C001
ED 148,8811
C012,C112
C001
ED 148,8811
C012,C112
C002
ED 148,8811
C012,C112
C002
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED 000 ชั่วโมง HomeRoom
ED 148 พล013019 การประเมินผลทางพลศึกษา
====== อาจารย์ ======
C012 รศ. ชูระวี สุริยจันทร์
C112 อาจารย์สรายุธ สมบูรณ์
===== ห้องเรียน ======
2203 ห้องเรียน
8811 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
====== นักศึกษา ======
C001 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
C002 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302