C014-รศ. สุดยอด ชมสะห้าย จำนวน 9 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์ ED 144,6613
C014
C002
ED 144,6613
C014
C002
ED 144,6613
C014
C002
ED 144,6613
C014
C002
 


ED 144,4410
C014
C001
ED 144,4410
C014
C001
ED 144,4410
C014
C001
ED 144,4410
C014
C001
 


อังคาร  


 


 


 


ED 000,A301
C014,C046
D003
 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED 144 กศ 023013 การจัดการเรียนรู้
ED 000 ชั่วโมง HomeRoom
====== อาจารย์ ======
C014 รศ. สุดยอด ชมสะห้าย
C046 อาจารย์ กมลา ชัยพร
===== ห้องเรียน ======
6613 ห้องเรียน
4410 ห้องเรียน ห้องเรียน ป.โท
A301 ห้องเรียนรวม เอราวัณ 4 บรรจุดได้ 120 คน
====== นักศึกษา ======
C002 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302
C001 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
D003 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 3 405 + 406