C018-อาจารย์กิ่งกาญจน์ นาคะกุล จำนวน 18 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์ ED 113,8815
C018,C120
A005
ED 113,8815
C018,C120
A005
ED 113,8815
C018,C120
A005
 


 


 


 


 


 


 


อังคาร ED 113,8815
C018,C120
A001
ED 113,8815
C018,C120
A001
ED 113,8815
C018,C120
A001
 


 


AR 101,7714
C018,C120
t101
AR 101,7714
C018,C120
t101
AR 101,7714
C018,C120
t101
 


 


พุธ ED 113,8815
C018,C120
A002
ED 113,8815
C018,C120
A002
ED 113,8815
C018,C120
A002
 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED 113,8815
C018,C120
A003
ED 113,8815
C018,C120
A003
ED 113,8815
C018,C120
A003
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED 113,8815
C018,C120
A004
ED 113,8815
C018,C120
A004
ED 113,8815
C018,C120
A004
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED 113 ศท 011006 การใช้ภาษาไทย
AR 101 ศท 011006 การใช้ภาษาไทย
====== อาจารย์ ======
C018 อาจารย์กิ่งกาญจน์ นาคะกุล
C120 อาจารย์กัณฐาภรณ์ ขันมณี
===== ห้องเรียน ======
8815 ห้องเรียน
7714 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
A005 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
A001 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
t101 นันทนาการเชิงพาณิชย์ ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
A002 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
A003 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 103
A004 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 104