C019-อาจารย์พรพรรณ กาญจนากร จำนวน 9 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ ED 127,S002
C019
A005,B005
ED 127,S002
C019
A005,B005
ED 127,S002
C019
A005,B005
 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED 127,9911
C019
B001,B002
ED 127,9911
C019
B001,B002
ED 127,9911
C019
B001,B002
 


 


ED 127,9911
C019
B003,B004
ED 127,9911
C019
B003,B004
ED 127,9911
C019
B003,B004
 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED 127 พล 071086 ทักษะและการสอนกิจกรรมเข้าจังหวะ
====== อาจารย์ ======
C019 อาจารย์พรพรรณ กาญจนากร
===== ห้องเรียน ======
S002 ชั้นปี 4 ห้องสมุดเก่า
9911 ห้องเรียนรวม ลีลาศ
====== นักศึกษา ======
A005 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
B005 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
B001 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
B002 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
B003 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203
B004 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 204