C020-ผศ.ดร. ภัททิยา โพธิมู จำนวน 8 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


SE S08,9911
C020
H102
SE S08,9911
C020
H102
SE S08,9911
C020
H102
 


 


พุธ SE S08,9911
C020
H101
SE S08,9911
C020
H101
SE S08,9911
C020
H101
 


 


SE SE6,5513
C020
H301
SE SE6,5513
C020
H301
 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE S08 วท081020 กีฬาเพื่อสุขภาพ
SE SE6 วท073115 หลักการและแนวคิดในการส่งเสริมสุขภาพ
====== อาจารย์ ======
C020 ผศ.ดร. ภัททิยา โพธิมู
===== ห้องเรียน ======
9911 ห้องเรียนรวม ลีลาศ
5513 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
H102 ส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
H101 ส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
H301 ส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301