C021-ผศ.ดร. สุรพล วงษ์สถิตย์ จำนวน 10 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์ ED 137,9915
C021,C033
B001,B002
B003,B004
ED 137,9915
C021,C033
B001,B002
B003,B004
ED 137,9915
C021,C033
B001,B002
B003,B004
ED 000,9915
C021
B004
 


 


 


 


 


 


อังคาร ED 137,6612
C021,C079
C007,C003
ED 137,6612
C021,C079
C007,C003
ED 137,6612
C021,C079
C007,C003
 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


ED 137,8811
C021,C079
C004,C005
ED 137,8811
C021,C079
C004,C005
ED 137,8811
C021,C079
C004,C005
 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED 137 เลือก 1 วิชา คอมพิวเตอร์ทั่วไป + การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปฯ
ED 000 ชั่วโมง HomeRoom
====== อาจารย์ ======
C021 ผศ.ดร. สุรพล วงษ์สถิตย์
C033 อาจารย์ อรรถพร คำพวง
C079 อาจารย์ ณัฐพล นันทภาณุวัฒน์
===== ห้องเรียน ======
9915 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 120 คน (915-916)
6612 ห้องเรียน
8811 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
====== นักศึกษา ======
B001 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
B002 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
B003 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203
B004 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 204
C007 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
C003 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302
C004 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 303
C005 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 304