C022-ผศ. วรวิทย์ ตาปิง จำนวน 10 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์  


 


 


 


 


ED 119,5515
C022
A001
ED 119,5515
C022
A001
ED 119,5515
C022
A001
 


 


อังคาร  


ED 000,6613
C022
B003
 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


ED 119,5514
C022
A002
ED 119,5514
C022
A002
ED 119,5514
C022
A002
 


 


ศุกร์ ED 119,5514
C022
A005
ED 119,5514
C022
A005
ED 119,5514
C022
A005
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED 119 สข 001001 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1
ED 000 ชั่วโมง HomeRoom
====== อาจารย์ ======
C022 ผศ. วรวิทย์ ตาปิง
===== ห้องเรียน ======
5515 ห้องเรียน
6613 ห้องเรียน
5514 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
A001 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
B003 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203
A002 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
A005 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101