C024-อาจารย์จารึก วาสนสมพงษ์ จำนวน 28 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์ ED 110,B114
C024,C114
C004
ED 110,B114
C024,C114
C004
ED 110,B114
C024,C114
C004
 


 


AR B09,B114
C024
r202
AR B09,B114
C024
r202
AR B09,B114
C024
r202
 


 


อังคาร AR C11,B114
C024
t202,t301
AR C11,B114
C024
t202,t301
AR C11,B114
C024
t202,t301
 


 


ED 147,B121
C047,C004
C024
C001,C002
C007,C003
C005,C004
ED 147,B121
C047,C004
C024
C001,C002
C007,C003
C005,C004
ED 147,B121
C047,C004
C024
C001,C002
C007,C003
C005,C004
 


 


พุธ ED 110,B114
C024,C114
C007
ED 110,B114
C024,C114
C007
ED 110,B114
C024,C114
C007
 


 


ED W04,0120
C024
0106
ED W04,0120
C024
0106
ED W04,0120
C024
0106
 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


AR A10,7716
C024
t101
AR A10,7716
C024
t101
AR A10,7716
C024
t101
AR A10,7716
C024
t101
 


ศุกร์ ED 110,B114
C024,C114
C003
ED 110,B114
C024,C114
C003
ED 110,B114
C024,C114
C003
 


 


AR B09,B115
C024
r201
AR B09,B115
C024
r201
AR B09,B115
C024
r201
 


 ====== รายวิชา =====
ED 110 พล 072085 ทักษะและการสอนเกมและเกมนำ
AR B09 พล072085 ทักษะและการสอนเกมและเกมนำ
AR C11 นก012004 นันทนาการสำหรับผู้สูงอายุ
ED 147 พล 072020 ค่ายพักแรม
ED W04 พล 071001 เกมและเกมนำ
AR A10 นก 022004 พื้นฐานการเป็นผู้นำฯ
====== อาจารย์ ======
C024 อาจารย์จารึก วาสนสมพงษ์
C114 อาจารย์เศรษฐโชค สิริภักดีกุล
C047 อาจารย์ นรินทร์ แสงศรีจันทร์
C004 ผศ. ชัยพร แก้ววิวัฒน์
===== ห้องเรียน ======
B114 ลานหน้าอาคารมาร์ติน1 (เหนือ)
B121 โดมบาส1
0120 ลานหน้าอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์
7716 ห้องเรียนกิจกรรมคณะศิลปศาสตร์
B115 ลานหน้าอาคารมาร์ติน2 (ใต้)
====== นักศึกษา ======
C004 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 303
r202 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
t202 นันทนาการเชิงพาณิชย์ ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
t301 นันทนาการเชิงพาณิชย์ ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
C001 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
C002 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302
C007 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
C003 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302
C005 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 304
0106 พล071001 เกมและเกมนำ Sec.1
t101 นันทนาการเชิงพาณิชย์ ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
r201 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201