C025-ผศ ประสิทธิ์ศิลป์ ชมสะห้าย จำนวน 8 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์ SE S30,6616
C025
s301
SE S30,6616
C025
s301
SE S30,6616
C025
s301
 


 


 


 


 


 


 


อังคาร SE S30,5515
C025
S302
SE S30,5515
C025
S302
SE S30,5515
C025
S302
 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ SE S38,8813
C025
s401
SE S38,8813
C025
s401
 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE S30 ศท031011 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม
SE S38 วท124033 การสัมมนาทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
====== อาจารย์ ======
C025 ผศ ประสิทธิ์ศิลป์ ชมสะห้าย
===== ห้องเรียน ======
6616 ห้องเรียน
5515 ห้องเรียน
8813 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
s301 วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
S302 วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302
s401 วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401