C028-อาจารย์ เฉลียว เงาะหวาน จำนวน 11 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์ ED 117,6614
C028
A003
ED 117,6614
C028
A003
 


 


 


ED 117,2202
C028
A002
ED 117,2202
C028
A002
 


 


 


อังคาร  


 


ED 117,6613
C028
A005
ED 117,6613
C028
A005
 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


ED 000,9912
C028,C092
D002
ED 117,6614
C028
A004
ED 117,6614
C028
A004
 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED 117,6614
C028
A001
ED 117,6614
C028
A001
 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED 117 ศท 011006 ประวัติและหลักการพลศึกษา
ED 000 ชั่วโมง HomeRoom
====== อาจารย์ ======
C028 อาจารย์ เฉลียว เงาะหวาน
C092 ว่าที่ รต.วิทวัส แดงสนั่น
===== ห้องเรียน ======
6614 ห้องเรียน
2202 ห้องเรียน
6613 ห้องเรียน
9912 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 200 คน (912-914)
====== นักศึกษา ======
A003 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 103
A002 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
A005 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
D002 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 2 403 + 404
A004 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 104
A001 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101