C029-อาจารย์ เสาวรส โพธิ์จันทร์ จำนวน 12 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


ED 118,4410
C029
A001
ED 118,4410
C029
A001
ED 118,4410
C029
A001
 


 


พุธ  


 


 


 


 


ED 118,4410
C029
A003
ED 118,4410
C029
A003
ED 118,4410
C029
A003
 


 


พฤหัสบดี ED 118,2202
C029
A002
ED 118,2202
C029
A002
ED 118,2202
C029
A002
 


 


ED 118,4410
C029
A004
ED 118,4410
C029
A004
ED 118,4410
C029
A004
 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED 118 พล011013 พื้นฐานวิชาชีพพลศึกษา กีฬา และ นันทนาการ
====== อาจารย์ ======
C029 อาจารย์ เสาวรส โพธิ์จันทร์
===== ห้องเรียน ======
4410 ห้องเรียน ห้องเรียน ป.โท
2202 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
A001 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
A003 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 103
A002 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
A004 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 104