C031-ผศ. วนิดา โนรา จำนวน 12 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร SE SE3,5514
C031
H301
SE SE3,5514
C031
H301
SE SE3,5514
C031
H301
 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


SE 000,0000
C031
H101
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี SE E08,5513
C031
H201
SE E08,5513
C031
H201
 


 


 


SE SE7,6615
C031
H301
SE SE7,6615
C031
H301
 


 


 


ศุกร์ ED V12,2201
C031
0027
ED V12,2201
C031
0027
ED V12,2201
C031
0027
ED V12,2201
C031
0027
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE SE3 ศท092006 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
SE 000 ชั่วโมง HomeRoom
SE E08 วท072008 สุขภาพผู้บริโภค
SE SE7 วท072008 สุขภาพผู้บริโภค
ED V12 ศท 092002 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
====== อาจารย์ ======
C031 ผศ. วนิดา โนรา
===== ห้องเรียน ======
5514 ห้องเรียน
0000 PH-jpan
5513 ห้องเรียน
6615 ห้องเรียน
2201 ห้องเรียนฝึกปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
====== นักศึกษา ======
H301 ส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
H101 ส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
H201 ส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
0027 ศท 092002 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต Sec.1