C032-อาจารย์ปนัดดา จีนประชา จำนวน 22 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์ AR A01,7717
C032
r101
AR A01,7717
C032
r101
AR A01,7717
C032
r101
 


AR 000,7714
C130,C032
t301
 


 


 


 


 


อังคาร AR A01,7717
C032
r102
AR A01,7717
C032
r102
AR A01,7717
C032
r102
 


 


 


 


 


 


 


พุธ AR A01,7717
C032
t101
AR A01,7717
C032
t101
AR A01,7717
C032
t101
 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี AR C10,7717
C032,C083
t301
AR C10,7717
C032,C083
t301
AR C10,7717
C032,C083
t301
AR C10,7717
C032,C083
t301
 


ED 143,8815
C148,C032
C001
ED 143,8815
C148,C032
C001
ED 143,8815
C148,C032
C001
ED 143,8815
C148,C032
C001
 


ศุกร์ AR E01,7717
C032
r401,t401
AR E01,7717
C032
r401,t401
AR E01,7717
C032
r401,t401
AR E01,7717
C032
r401,t401
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR A01 ศท 021009 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
AR 000 ชั่วโมง HomeRoom
AR C10 มศ053009 ภาษาอังกฤษสำหรับนันทนาการ
ED 143 กศ 013008 ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู
AR E01 ศท 022002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
====== อาจารย์ ======
C032 อาจารย์ปนัดดา จีนประชา
C130 อาจารย์ธรรมนันท์ ไชยานนท์
C083 อาจารย์โกสินท์ มณีอินทร์
C148 อ.พิเศษภาษาไทย 1
===== ห้องเรียน ======
7717 ห้องเรียนภาษาอังกฤษ
7714 ห้องเรียน
8815 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
r101 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
t301 นันทนาการเชิงพาณิชย์ ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
r102 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
t101 นันทนาการเชิงพาณิชย์ ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
C001 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
r401 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
t401 นันทนาการเชิงพาณิชย์ ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401