C033-อาจารย์ อรรถพร คำพวง จำนวน 17 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์ ED 137,9915
C021,C033
B001,B002
B003,B004
ED 137,9915
C021,C033
B001,B002
B003,B004
ED 137,9915
C021,C033
B001,B002
B003,B004
SE S37,8812
C033
s401
 


SE S03,8813
C033
H102
SE S03,8813
C033
H102
SE S03,8813
C033
H102
 


 


อังคาร SE S03,6614
C033
s102
SE S03,6614
C033
s102
SE S03,6614
C033
s102
SE 000,5515
C033
S302
 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


SE S02,8817
C033
s101
SE S02,8817
C033
s101
SE S02,8817
C033
s101
 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ SE S03,8817
C033
H101
SE S03,8817
C033
H101
SE S03,8817
C033
H101
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED 137 เลือก 1 วิชา คอมพิวเตอร์ทั่วไป + การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปฯ
SE S37 ศท072002 การใช้โปรแกรมสำหรับรูปในชีวิตประจำวัน
SE S03 ศท071004 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
SE 000 ชั่วโมง HomeRoom
SE S02 ศท051002 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
====== อาจารย์ ======
C021 ผศ.ดร. สุรพล วงษ์สถิตย์
C033 อาจารย์ อรรถพร คำพวง
===== ห้องเรียน ======
9915 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 120 คน (915-916)
8812 ห้องเรียน
8813 ห้องเรียน
6614 ห้องเรียน
5515 ห้องเรียน
8817 ห้องเรียนคอมพิวเตอร์
====== นักศึกษา ======
B001 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
B002 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
B003 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203
B004 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 204
s401 วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
H102 ส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
s102 วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
S302 วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302
s101 วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
H101 ส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101