C034-อาจารย์ สุรชัย พันธ์กำเนิด จำนวน 25 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์ SE 117,6612
C034
s201
SE 117,6612
C034
s201
SE 117,6612
C034
s201
SE 000,6616
C034
s301
 


SE S25,5512
C034
s201
SE S25,5512
C034
s201
SE S25,5512
C034
s201
 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ SE S40,7711
C034
s401
SE S40,7711
C034
s401
SE S40,7711
C034
s401
SE S40,7711
C034
s401
 


SE S31,5512
C034
S302
SE S31,5512
C034
S302
SE S31,5512
C034
S302
 


 


พฤหัสบดี SE S31,8811
C034
s301
SE S31,8811
C034
s301
SE S31,8811
C034
s301
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ SE S35,6611
C034
s301
SE S35,6611
C034
s301
SE S35,6611
C034
s301
SE S35,6611
C034
s301
 


SE S35,5512
C034
S302
SE S35,5512
C034
S302
SE S35,5512
C034
S302
SE S35,5512
C034
S302
 ====== รายวิชา =====
SE 117 ศท 041004 คุณธรรมจริยธรรมสำหรับบัณฑิตฯ
SE 000 ชั่วโมง HomeRoom
SE S25 วท082135 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬา 1
SE S40 วท124010 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
SE S31 ศท061007 วิถีไทยกับการดำงชีวิต
SE S35 วท083048 หลักวิทยาศาสตร์ในการฝึกกีฬา
====== อาจารย์ ======
C034 อาจารย์ สุรชัย พันธ์กำเนิด
===== ห้องเรียน ======
6612 ห้องเรียน
6616 ห้องเรียน
5512 ห้องเรียน
7711 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
8811 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
6611 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
====== นักศึกษา ======
s201 วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
s301 วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
s401 วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
S302 วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302