C035-อาจารย์ อวยพร วิภาเวชพร จำนวน 19 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์ SE S04,2201
C035
H101
SE S04,2201
C035
H101
SE S04,2201
C035
H102
SE S04,2201
C035
H102
 


 


 


 


 


 


อังคาร SE S04,2201
C035
H102
SE S04,2201
C035
H102
SE S04,2201
C035
H101
SE S04,2201
C035
H101
SE 000,2201
C035
s401
 


 


 


 


 


พุธ SE S04,2202
C035
s101
SE S04,2202
C035
s101
SE S04,2202
C035
s102
SE S04,2202
C035
s102
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


ED 213,2201
C035
0107
ED 213,2201
C035
0107
 


 


 


ศุกร์ SE S04,2202
C035
s102
SE S04,2202
C035
s102
SE S04,2202
C035
s101
SE S04,2202
C035
s101
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE S04 วท031003 ชีววิทยาทั่วไป
SE 000 ชั่วโมง HomeRoom
ED 213 สข 011004 ยาและสารเสพติด
====== อาจารย์ ======
C035 อาจารย์ อวยพร วิภาเวชพร
===== ห้องเรียน ======
2201 ห้องเรียนฝึกปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
2202 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
H101 ส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
H102 ส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
s401 วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
s101 วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
s102 วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
0107 วท 071021 ยาและสารเสพติด Sec.1