C037-อาจารย์ดุสิต สุขประเสริฐ จำนวน 7 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร SE S16,B112
C037
s101
SE S16,B112
C037
s101
SE S16,B112
C037
s101
 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


SE 000,2201
C037
s101
 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ SE S24,6613
C037
s201
SE S24,6613
C037
s201
SE S24,6613
C037
s201
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE S16 วท081212 เทควันโด
SE 000 ชั่วโมง HomeRoom
SE S24 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
====== อาจารย์ ======
C037 อาจารย์ดุสิต สุขประเสริฐ
===== ห้องเรียน ======
B112 โรงยิมเทควันโด
2201 ห้องเรียนฝึกปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
6613 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
s101 วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
s201 วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201