C038-อาจารย์พิมภา อิ่มสำราญรัชต์ จำนวน 16 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์  


 


 


 


 


AR A04,7712
C038
r101
AR A04,7712
C038
r101
AR A04,7712
C038
r101
 


 


อังคาร AR B05,7713
C038
r202
AR B05,7713
C038
r202
AR B05,7713
C038
r202
 


 


ED 136,9912
C009,C038
C065,C050
B001,B002
B003,B004
B005
ED 136,9912
C009,C038
C065,C050
B001,B002
B003,B004
B005
ED 136,9912
C009,C038
C065,C050
B001,B002
B003,B004
B005
 


 


พุธ AR B05,7716
C038
r201
AR B05,7716
C038
r201
AR B05,7716
C038
r201
AR 000,7712
C038
r401
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


AR A04,7712
C038
r102
AR A04,7712
C038
r102
AR A04,7712
C038
r102
 


 ====== รายวิชา =====
AR A04 บธ062031 การจัดการองค์การ และทรัพยากรมนุษย์
AR B05 บธ 033006 การจัดการการเงินและการบัญชี
ED 136 เลือก 1 วิชา ทักษะการเรียนรู้และแก้ปัญหา+ การเสริมสร้างบุคลิกภาพและพัฒนาตน
AR 000 ชั่วโมง HomeRoom
====== อาจารย์ ======
C038 อาจารย์พิมภา อิ่มสำราญรัชต์
C009 อาจารย์ ชุมพล วงศ์คำจันทร์
C065 อาจารย์ ธนกร ปัญญาวงศ์
C050 อาจารย์กาญจนา รัตนประชารมย์
===== ห้องเรียน ======
7712 ห้องเรียน
7713 ห้องเรียน
9912 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 200 คน (912-914)
7716 ห้องเรียนกิจกรรมคณะศิลปศาสตร์
====== นักศึกษา ======
r101 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
r202 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
B001 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
B002 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
B003 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203
B004 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 204
B005 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
r201 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
r401 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
r102 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102