C040-อาจารย์พริษฐ์ บุญรักษ์ จำนวน 20 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์  


 


 


 


 


AR E04,7716
C040
r401
AR E04,7716
C040
r401
AR E04,7716
C040
r401
AR E04,7716
C040
r401
 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ AR B03,7715
C040
r202
AR B03,7715
C040
r202
AR B03,7715
C040
r202
AR 000,7715
C040,C126
t101
 


ED 125,9912
C043,C040
C050,C111
B001,B002
B003,B004
ED 125,9912
C043,C040
C050,C111
B001,B002
B003,B004
ED 125,9912
C043,C040
C050,C111
B001,B002
B003,B004
 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


AR B03,7714
C040
r201
AR B03,7714
C040
r201
AR B03,7714
C040
r201
 


 


ศุกร์ AR C15,8814
C040
t301
AR C15,8814
C040
t301
AR C15,8814
C040
t301
 


 


ED 125,9912
C043,C040
C050,C111
A001,A002
A003,A004
A005
ED 125,9912
C043,C040
C050,C111
A001,A002
A003,A004
A005
ED 125,9912
C043,C040
C050,C111
A001,A002
A003,A004
A005
 


 ====== รายวิชา =====
AR E04 บธ 003005 การวิจัยทางการจัดการกีฬา
AR B03 ศท061005 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
AR 000 ชั่วโมง HomeRoom
ED 125 เลือก กฎหมายในฯ+เศรษฐศาสตร์ในฯ+การศึกษากับสังคม
AR C15 สค073003 เศรษฐศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว
====== อาจารย์ ======
C040 อาจารย์พริษฐ์ บุญรักษ์
C126 อาจารย์ภิชชาภร กิตติณิชภัทร
C043 อาจารย์อลงกร นำบุญจิตต์
C050 อาจารย์กาญจนา รัตนประชารมย์
C111 อาจารย์ธนัช นำบุญจิตต์
===== ห้องเรียน ======
7716 ห้องเรียนกิจกรรมคณะศิลปศาสตร์
7715 ห้องเรียน
9912 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 200 คน (912-914)
7714 ห้องเรียน
8814 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
r401 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
r202 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
t101 นันทนาการเชิงพาณิชย์ ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
B001 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
B002 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
B003 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203
B004 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 204
r201 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
t301 นันทนาการเชิงพาณิชย์ ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
A001 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
A002 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
A003 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 103
A004 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 104
A005 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101