C042-อาจารย์อรรณพร สุริโย จำนวน 17 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์  


 


 


 


 


AR E09,6615
C042
t401
AR E09,6615
C042
t401
AR E09,6615
C042
t401
AR E09,6615
C042
t401
 


อังคาร AR A02,7712
C042
r101
AR A02,7712
C042
r101
AR A02,7712
C042
r101
AR 000,7713
C042
r202
 


 


 


 


 


 


พุธ AR A02,7712
C042
r102
AR A02,7712
C042
r102
AR A02,7712
C042
r102
 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี AR A02,7712
C042
t101
AR A02,7712
C042
t101
AR A02,7712
C042
t101
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


AR C13,7713
C042
t301
AR C13,7713
C042
t301
AR C13,7713
C042
t301
 


 ====== รายวิชา =====
AR E09 พล 024094 การวิจัยด้านการท่องเที่ยว
AR A02 ศท 041004 คุณธรรม จริยธรรม สำหรับบัณฑิตอุดมคติไทย
AR 000 ชั่วโมง HomeRoom
AR C13 ทท013003 พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
====== อาจารย์ ======
C042 อาจารย์อรรณพร สุริโย
===== ห้องเรียน ======
6615 ห้องเรียน
7712 ห้องเรียน
7713 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
t401 นันทนาการเชิงพาณิชย์ ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
r101 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
r202 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
r102 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
t101 นันทนาการเชิงพาณิชย์ ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
t301 นันทนาการเชิงพาณิชย์ ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301