C043-อาจารย์อลงกร นำบุญจิตต์ จำนวน 20 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร SE E02,5513
C043
H201
SE E02,5513
C043
H201
SE E02,5513
C043
H201
AR 000,7714
C067,C043
r201
 


 


 


 


 


 


พุธ SE SE1,5513
C043
H301
SE SE1,5513
C043
H301
SE SE1,5513
C043
H301
 


 


ED 125,9912
C043,C040
C050,C111
B001,B002
B003,B004
ED 125,9912
C043,C040
C050,C111
B001,B002
B003,B004
ED 125,9912
C043,C040
C050,C111
B001,B002
B003,B004
 


 


พฤหัสบดี AR CO3,6614
C043
r301
AR CO3,6614
C043
r301
AR CO3,6614
C043
r301
AR CO3,6614
C043
r301
 


ED V09,6616
C043
0025
ED V09,6616
C043
0025
ED V09,6616
C043
0025
 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


ED 125,9912
C043,C040
C050,C111
A001,A002
A003,A004
A005
ED 125,9912
C043,C040
C050,C111
A001,A002
A003,A004
A005
ED 125,9912
C043,C040
C050,C111
A001,A002
A003,A004
A005
 


 ====== รายวิชา =====
SE E02 วท062009 กฏหมายในชีวิตประจำวัน
AR 000 ชั่วโมง HomeRoom
SE SE1 วท062009 กฎหมายในชีวิตประจำวัน
ED 125 เลือก กฎหมายในฯ+เศรษฐศาสตร์ในฯ+การศึกษากับสังคม
AR CO3 การจัดการความเสี่ยงทางการกีฬา
ED V09 ศท 062004 กฎหมายในชีวิตประจำวัน
====== อาจารย์ ======
C043 อาจารย์อลงกร นำบุญจิตต์
C067 ผศ. ดร.ศิริพร สัตยานุรักษ์
C040 อาจารย์พริษฐ์ บุญรักษ์
C050 อาจารย์กาญจนา รัตนประชารมย์
C111 อาจารย์ธนัช นำบุญจิตต์
===== ห้องเรียน ======
5513 ห้องเรียน
7714 ห้องเรียน
9912 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 200 คน (912-914)
6614 ห้องเรียน
6616 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
H201 ส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
r201 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
H301 ส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
B001 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
B002 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
B003 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203
B004 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 204
r301 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
0025 ศท062004 กฎหมายในชีวิตประจำวัน Sec.1
A001 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
A002 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
A003 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 103
A004 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 104
A005 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101