C046-อาจารย์ กมลา ชัยพร จำนวน 4 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


ED 000,A301
C014,C046
D003
ED W11,B109
C046
0037
ED W11,B109
C046
0037
ED W11,B109
C046
0037
 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED 000 ชั่วโมง HomeRoom
ED W11 พล 031023 เทเบิลเทนนิส 1
====== อาจารย์ ======
C014 รศ. สุดยอด ชมสะห้าย
C046 อาจารย์ กมลา ชัยพร
===== ห้องเรียน ======
A301 ห้องเรียนรวม เอราวัณ 4 บรรจุดได้ 120 คน
B109 โรงยิมเทบิลเทนนิส
====== นักศึกษา ======
D003 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 3 405 + 406
0037 พล031023 เทเบิลเทนนิส 1 Sec.1