C050-อาจารย์กาญจนา รัตนประชารมย์ จำนวน 16 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์ SE S06,5514
C050
H102
SE S06,5514
C050
H102
SE S06,5514
C050
H101
SE S06,5514
C050
H101
 


 


 


 


 


 


อังคาร ED 128,8814
C050
A005
ED 128,8814
C050
A005
 


 


 


ED 136,9912
C009,C038
C065,C050
B001,B002
B003,B004
B005
ED 136,9912
C009,C038
C065,C050
B001,B002
B003,B004
B005
ED 136,9912
C009,C038
C065,C050
B001,B002
B003,B004
B005
 


 


พุธ  


 


 


 


ED 000,5512
C050
A005
ED 125,9912
C043,C040
C050,C111
B001,B002
B003,B004
ED 125,9912
C043,C040
C050,C111
B001,B002
B003,B004
ED 125,9912
C043,C040
C050,C111
B001,B002
B003,B004
 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


ED 125,9912
C043,C040
C050,C111
A001,A002
A003,A004
A005
ED 125,9912
C043,C040
C050,C111
A001,A002
A003,A004
A005
ED 125,9912
C043,C040
C050,C111
A001,A002
A003,A004
A005
 


 ====== รายวิชา =====
SE S06 วท071004 การสาธารณสุขเบื้องต้น
ED 128 สข 011001 การสาธารณสุข
ED 136 เลือก 1 วิชา ทักษะการเรียนรู้และแก้ปัญหา+ การเสริมสร้างบุคลิกภาพและพัฒนาตน
ED 000 ชั่วโมง HomeRoom
ED 125 เลือก กฎหมายในฯ+เศรษฐศาสตร์ในฯ+การศึกษากับสังคม
====== อาจารย์ ======
C050 อาจารย์กาญจนา รัตนประชารมย์
C009 อาจารย์ ชุมพล วงศ์คำจันทร์
C038 อาจารย์พิมภา อิ่มสำราญรัชต์
C065 อาจารย์ ธนกร ปัญญาวงศ์
C043 อาจารย์อลงกร นำบุญจิตต์
C040 อาจารย์พริษฐ์ บุญรักษ์
C111 อาจารย์ธนัช นำบุญจิตต์
===== ห้องเรียน ======
5514 ห้องเรียน
8814 ห้องเรียน
9912 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 200 คน (912-914)
5512 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
H102 ส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
H101 ส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
A005 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
B001 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
B002 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
B003 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203
B004 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 204
B005 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
A001 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
A002 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
A003 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 103
A004 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 104