C053-อาจารย์กุลชาดา ศรีใส จำนวน 7 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


SE 000,5513
C053
H201
ED W09,B120
C053
0034
ED W09,B120
C053
0034
ED W09,B120
C053
0034
 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


ED 140,B120
C053
B005
ED 140,B120
C053
B005
ED 140,B120
C053
B005
 


 ====== รายวิชา =====
SE 000 ชั่วโมง HomeRoom
ED W09 พล 031008 กีฬาลีลาศ
ED 140 พล031134 ทักษะและการสอนกีฬาแอโรบิกดานซ์
====== อาจารย์ ======
C053 อาจารย์กุลชาดา ศรีใส
===== ห้องเรียน ======
5513 ห้องเรียน
B120 ศูนย์วิทยาศาสตร์
====== นักศึกษา ======
H201 ส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
0034 พล031008 กีฬ่าลีลาศ Sec.1
B005 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201