C058-อาจารย์ศุภกร ลาภกองศิลป์ จำนวน 12 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร AR A07,B118
C058
t101
AR A07,B118
C058
t101
AR A07,B118
C058
t101
 


 


AR A07,B118
C058
r101
AR A07,B118
C058
r101
AR A07,B118
C058
r101
 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี AR A07,B118
C058
r102
AR A07,B118
C058
r102
AR A07,B118
C058
r102
 


 


ED Y02,B118
C058
0071
ED Y02,B118
C058
0071
ED Y02,B118
C058
0071
 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR A07 พล 031052 ว่ายน้ำ
ED Y02 พล 033083 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาว่ายน้ำ
====== อาจารย์ ======
C058 อาจารย์ศุภกร ลาภกองศิลป์
===== ห้องเรียน ======
B118 สระว่ายน้ำ
====== นักศึกษา ======
t101 นันทนาการเชิงพาณิชย์ ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
r101 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
r102 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
0071 พล033083 กลวิธีการฝึกฯ ว่ายน้ำ Sec.1