C059-อาจารย์สิรีลักขณ์ ร่มพล จำนวน 18 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์  


 


 


 


 


SE S02,6614
C059
H101
SE S02,6614
C059
H101
SE S02,6614
C059
H101
 


 


อังคาร ED 102,6616
C059
A003
ED 102,6616
C059
A003
ED 102,6616
C059
A003
 


 


ED 102,6616
C059
A004
ED 102,6616
C059
A004
ED 102,6616
C059
A004
 


 


พุธ ED 102,6616
C059
A001
ED 102,6616
C059
A001
ED 102,6616
C059
A001
 


 


SE S02,6612
C059
H102
SE S02,6612
C059
H102
SE S02,6612
C059
H102
 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED 102,6616
C059
A002
ED 102,6616
C059
A002
ED 102,6616
C059
A002
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE S02 ศท051002 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
ED 102 ศท 071004 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
====== อาจารย์ ======
C059 อาจารย์สิรีลักขณ์ ร่มพล
===== ห้องเรียน ======
6614 ห้องเรียน
6616 ห้องเรียน
6612 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
H101 ส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
A003 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 103
A004 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 104
A001 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
H102 ส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
A002 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102