C060-อาจารย์ทักษดนัย กาญจนากร จำนวน 16 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


AR B07,7716
C060
r202
AR B07,7716
C060
r202
AR B07,7716
C060
r202
 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี AR A03,7715
C060
r101
AR A03,7715
C060
r101
AR A03,7715
C060
r101
AR 000,5513
C060,C120
r102
 


AR A03,7715
C060
r102
AR A03,7715
C060
r102
AR A03,7715
C060
r102
 


 


ศุกร์ AR B07,7716
C060
r201
AR B07,7716
C060
r201
AR B07,7716
C060
r201
 


 


AR A12,7715
C060
t101
AR A12,7715
C060
t101
AR A12,7715
C060
t101
 


 ====== รายวิชา =====
AR B07 นศ054023 การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ทางกีฬา
AR A03 ศท071004 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรุ้
AR 000 ชั่วโมง HomeRoom
AR A12 นก024022 การถ่ายภาพเพื่อนันทนาการ
====== อาจารย์ ======
C060 อาจารย์ทักษดนัย กาญจนากร
C120 อาจารย์กัณฐาภรณ์ ขันมณี
===== ห้องเรียน ======
7716 ห้องเรียนกิจกรรมคณะศิลปศาสตร์
7715 ห้องเรียน
5513 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
r202 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
r101 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
r102 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
r201 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
t101 นันทนาการเชิงพาณิชย์ ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101