C061-อาจารย์เดิมพัน บริบูรณ์ จำนวน 17 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์ SE S13,B117
C061
s102
SE S13,B117
C061
s102
SE 000,6614
C061
s102
 


 


SE SE4,B117
C061
H301
SE SE4,B117
C061
H301
SE SE4,B117
C061
H301
 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ SE S36,B120
C061
S302
SE S36,B120
C061
S302
SE S36,B120
C061
S302
 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี SE S13,B117
C061
s101
SE S13,B117
C061
s101
 


 


 


SE S36,B120
C061
s301
SE S36,B120
C061
s301
SE S36,B120
C061
s301
 


 


ศุกร์ ED S09,B117
C061
0138
ED S09,B117
C061
0138
ED S09,B117
C061
0138
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE S13 พื้นฐานวิทยาศาสตร์การกีฬา
SE 000 ชั่วโมง HomeRoom
SE SE4 วท072089 สมรรถภาพเพื่อสุขภาพ
SE S36 วท081008 การบริหารกาย
ED S09 วท083006 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
====== อาจารย์ ======
C061 อาจารย์เดิมพัน บริบูรณ์
===== ห้องเรียน ======
B117 ศูนย์ปฏิบัติการชั้น 3 เฉลิมพระเกียรติฯ
6614 ห้องเรียน
B120 ศูนย์วิทยาศาสตร์
====== นักศึกษา ======
s102 วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
H301 ส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
S302 วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302
s101 วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
s301 วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
0138 วท083006 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย Sec.1