C062-อาจารย์ทิวานันท์ ไชยประสิทธิ์ จำนวน 7 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ SE S10,5515
C062
H201
SE S10,5515
C062
H201
SE S10,5515
C062
H201
SE 000,5515
C062
H102
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี SE S10,6616
C062
H301
SE S10,6616
C062
H301
SE S10,6616
C062
H301
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE S10 วท072126 การจัดการกับน้ำหนักตัว
SE 000 ชั่วโมง HomeRoom
====== อาจารย์ ======
C062 อาจารย์ทิวานันท์ ไชยประสิทธิ์
===== ห้องเรียน ======
5515 ห้องเรียน
6616 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
H201 ส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
H102 ส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
H301 ส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301