C065-อาจารย์ ธนกร ปัญญาวงศ์ จำนวน 9 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์ ED Y06,B122
C065
0079
ED Y06,B122
C065
0079
ED Y06,B122
C065
0079
 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


ED 136,9912
C009,C038
C065,C050
B001,B002
B003,B004
B005
ED 136,9912
C009,C038
C065,C050
B001,B002
B003,B004
B005
ED 136,9912
C009,C038
C065,C050
B001,B002
B003,B004
B005
 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED Y06,B122
C065
0080
ED Y06,B122
C065
0080
ED Y06,B122
C065
0080
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED Y06 พล 043029 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาวอลเลย์บอล
ED 136 เลือก 1 วิชา ทักษะการเรียนรู้และแก้ปัญหา+ การเสริมสร้างบุคลิกภาพและพัฒนาตน
====== อาจารย์ ======
C065 อาจารย์ ธนกร ปัญญาวงศ์
C009 อาจารย์ ชุมพล วงศ์คำจันทร์
C038 อาจารย์พิมภา อิ่มสำราญรัชต์
C050 อาจารย์กาญจนา รัตนประชารมย์
===== ห้องเรียน ======
B122 โดมบาส2
9912 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 200 คน (912-914)
====== นักศึกษา ======
0079 พล043029 กลวิธีการฝึกฯ วอลเลย์บอล Sec.1
B001 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
B002 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
B003 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203
B004 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 204
B005 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
0080 พล043029 กลวิธีการฝึกฯ วอลเลย์บอล Sec.2