C067-ผศ. ดร.ศิริพร สัตยานุรักษ์ จำนวน 16 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์ AR B06,7712
C067
r202
AR B06,7712
C067
r202
AR B06,7712
C067
r202
AR B06,7712
C067
r202
 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


AR 000,7714
C067,C043
r201
 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี AR B06,7713
C067
r201
AR B06,7713
C067
r201
AR B06,7713
C067
r201
AR B06,7713
C067
r201
 


AR E06,S002
C067
r401
AR E06,S002
C067
r401
AR E06,S002
C067
r401
AR E06,S002
C067
r401
 


ศุกร์ AR CO5,9911
C067
r301
AR CO5,9911
C067
r301
AR CO5,9911
C067
r301
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR B06 บธ062030 การบริหารโครงการ
AR 000 ชั่วโมง HomeRoom
AR E06 บธ 114009 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการกีฬา
AR CO5 ทักษะและการสอนกีฬาลีลาศ
====== อาจารย์ ======
C067 ผศ. ดร.ศิริพร สัตยานุรักษ์
C043 อาจารย์อลงกร นำบุญจิตต์
===== ห้องเรียน ======
7712 ห้องเรียน
7714 ห้องเรียน
7713 ห้องเรียน
S002 ชั้นปี 4 ห้องสมุดเก่า
9911 ห้องเรียนรวม ลีลาศ
====== นักศึกษา ======
r202 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
r201 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
r401 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
r301 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301