C068-อาจารย์ วรางคณา สารศิลป์ จำนวน 12 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์  


 


 


 


 


SE S33,6616
C068
s301
SE S33,6616
C068
s301
SE S33,6616
C068
s301
 


 


อังคาร  


 


 


 


 


SE S14,B119
C068
s101
SE S14,B119
C068
s101
SE S14,B119
C068
s101
 


 


พุธ  


 


 


 


 


SE S23,6611
C068
s201
SE S23,6611
C068
s201
SE S23,6611
C068
s201
 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ SE S33,6612
C068
S302
SE S33,6612
C068
S302
SE S33,6612
C068
S302
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE S33 วท081020 กีฬาเพื่อสุขภาพ
SE S14 วท081214 เทนนิส
SE S23 วท082047 เวชศาสตร์การกีฬา
====== อาจารย์ ======
C068 อาจารย์ วรางคณา สารศิลป์
===== ห้องเรียน ======
6616 ห้องเรียน
B119 สนามเทนนิส
6611 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
6612 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
s301 วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
s101 วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
s201 วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
S302 วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302