C069-อาจารย์อภิชาต โชติชื่น จำนวน 17 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


SE 112,6611
C069
s102
SE 112,6611
C069
s102
SE 112,6611
C069
s102
 


 


พุธ SE S05,5514
C069
H102
SE S05,5514
C069
H102
SE S05,5514
C069
H102
 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


SE S05,8816
C069
H101
SE S05,8816
C069
H101
SE S05,8816
C069
H101
SE S05,8816
C069
H101
 


ศุกร์ SE E04,5513
C069
H201
SE E04,5513
C069
H201
SE E04,5513
C069
H201
SE E04,5513
C069
H201
 


SE 112,5515
C069
s101
SE 112,5515
C069
s101
SE 112,5515
C069
s101
 


 ====== รายวิชา =====
SE 112 ศท 081006 คณิตศาสตร์และสถิติฯ
SE S05 วท092004 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
SE E04 วท 011003 ฟิสิกส์ทั่วไป
====== อาจารย์ ======
C069 อาจารย์อภิชาต โชติชื่น
===== ห้องเรียน ======
6611 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
5514 ห้องเรียน
8816 ห้องเรียน
5513 ห้องเรียน
5515 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
s102 วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
H102 ส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
H101 ส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
H201 ส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
s101 วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101