C074-อาจารย์ ณัฎฐภรณ์ กุณา จำนวน 16 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์ SE SE5,5513
C074
H301
SE SE5,5513
C074
H301
SE SE5,5513
C074
H301
SE SE5,5513
C074
H301
 


SE S12,6611
C074
s102
SE S12,6611
C074
s102
SE S12,6613
C074
s101
SE S12,6613
C074
s101
 


อังคาร SE 116,6611
C074
s201
SE 116,6611
C074
s201
 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


SE 116,6611
C074
s201
SE 116,6611
C074
s201
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


SE S12,6613
C074
s101
SE S12,6613
C074
s101
SE S12,6611
C074
s102
SE S12,6611
C074
s102
 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE SE5 วท023003 ชีวเคมีพื้นฐาน
SE S12 วท021004 เคมีทั่วไป
SE 116 วท 023003 ชีวเคมีพื้นฐาน
====== อาจารย์ ======
C074 อาจารย์ ณัฎฐภรณ์ กุณา
===== ห้องเรียน ======
5513 ห้องเรียน
6611 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
6613 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
H301 ส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
s102 วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
s101 วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
s201 วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201