C075-อาจารย์ โชคชัย ปัญญาคำ จำนวน 19 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์ ED 116,5512
C075
A002
ED 116,5512
C075
A002
ED 116,5512
C075
A002
 


 


 


 


 


 


 


อังคาร ED 116,5512
C075
A004
ED 116,5512
C075
A004
ED 116,5512
C075
A004
 


ED 000,6613
C009,C075
D004
ED U04,5512
C075
0011
ED U04,5512
C075
0011
ED U04,5512
C075
0011
 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED 116,5512
C075
A001
ED 116,5512
C075
A001
ED 116,5512
C075
A001
 


 


ED 116,8814
C075
A005
ED 116,8814
C075
A005
ED 116,8814
C075
A005
 


 


ศุกร์ ED 116,5512
C075
A003
ED 116,5512
C075
A003
ED 116,5512
C075
A003
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED 116 ศท 081006 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
ED 000 ชั่วโมง HomeRoom
ED U04 กศ 042003 วิจัยทางการศึกษา
====== อาจารย์ ======
C075 อาจารย์ โชคชัย ปัญญาคำ
C009 อาจารย์ ชุมพล วงศ์คำจันทร์
===== ห้องเรียน ======
5512 ห้องเรียน
6613 ห้องเรียน
8814 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
A002 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
A004 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 104
D004 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 4 407 + 408
0011 กศ042003 วิจัยทางการศึกษา Sec.1
A001 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
A005 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
A003 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 103