C079-อาจารย์ ณัฐพล นันทภาณุวัฒน์ จำนวน 16 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์  


 


 


AR 000,7713
C124,C079
r101
 


AR B02,7715
C079
r201
AR B02,7715
C079
r201
AR B02,7715
C079
r201
 


 


อังคาร ED 137,6612
C021,C079
C007,C003
ED 137,6612
C021,C079
C007,C003
ED 137,6612
C021,C079
C007,C003
 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


ED 137,8811
C021,C079
C004,C005
ED 137,8811
C021,C079
C004,C005
ED 137,8811
C021,C079
C004,C005
 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


AR B02,7713
C079
r202
AR B02,7713
C079
r202
AR B02,7713
C079
r202
 


 


ศุกร์ AR A03,7715
C079
t101
AR A03,7715
C079
t101
AR A03,7715
C079
t101
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR 000 ชั่วโมง HomeRoom
AR B02 ศท072006 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในชีวิตประจำวัน
ED 137 เลือก 1 วิชา คอมพิวเตอร์ทั่วไป + การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปฯ
AR A03 ศท071004 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรุ้
====== อาจารย์ ======
C124 อาจารย์ชานนท์ ศิริประยงค์
C079 อาจารย์ ณัฐพล นันทภาณุวัฒน์
C021 ผศ.ดร. สุรพล วงษ์สถิตย์
===== ห้องเรียน ======
7713 ห้องเรียน
7715 ห้องเรียน
6612 ห้องเรียน
8811 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
====== นักศึกษา ======
r101 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
r201 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
C007 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
C003 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302
C004 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 303
C005 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 304
r202 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
t101 นันทนาการเชิงพาณิชย์ ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101