C083-อาจารย์โกสินท์ มณีอินทร์ จำนวน 15 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์ AR A09,7714
C083
t101
AR A09,7714
C083
t101
AR A09,7714
C083
t101
AR 000,7716
C083,C109
t202
 


 


 


 


 


 


อังคาร AR E08,6615
C083
t401
AR E08,6615
C083
t401
AR E08,6615
C083
t401
 


 


 


 


 


 


 


พุธ AR E11,6613
C083,C109
t401
AR E11,6613
C083,C109
t401
AR E11,6613
C083,C109
t401
AR E11,6613
C083,C109
t401
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี AR C10,7717
C032,C083
t301
AR C10,7717
C032,C083
t301
AR C10,7717
C032,C083
t301
AR C10,7717
C032,C083
t301
 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR A09 นก011001 ปรัชญา ทฤษฏี หลักการฯ
AR 000 ชั่วโมง HomeRoom
AR E08 พล 024146 การจัดและการบริหารนันทนาการ
AR E11 พล 084007การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
AR C10 มศ053009 ภาษาอังกฤษสำหรับนันทนาการ
====== อาจารย์ ======
C083 อาจารย์โกสินท์ มณีอินทร์
C109 อาจารย์สุรพงษ์ หรรษา
C032 อาจารย์ปนัดดา จีนประชา
===== ห้องเรียน ======
7714 ห้องเรียน
7716 ห้องเรียนกิจกรรมคณะศิลปศาสตร์
6615 ห้องเรียน
6613 ห้องเรียน
7717 ห้องเรียนภาษาอังกฤษ
====== นักศึกษา ======
t101 นันทนาการเชิงพาณิชย์ ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
t202 นันทนาการเชิงพาณิชย์ ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
t401 นันทนาการเชิงพาณิชย์ ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
t301 นันทนาการเชิงพาณิชย์ ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301